http://www.svatebni-video-kameraman.cz Římskokatolická farnost Litomyšl Římskokatolická farnost Litomyšl

Římskokatolická farnost Litomyšl

Je společenstvím lidí římskokatolického vyznání z Litomyšle a blízkého okolí. Je součástí litomyšlského vikariátu, který je nižší správní jednotkou pro farnosti v oblasti Litomyšlska. Vikariát je potom součástí královéhradecké diecéze, která je správní jednotkou tzv. místní církve a v jejímž čele stojí diecézní biskup, v této době J. E. Mons. Jan Vokál.

Římskokatolickou farnost Litomyšl zastupuje administrátor (farář) Mgr. Zdeněk Mach, který je současně i vikářem a ku pomoci je mu kaplan P. Jiří Štorek a jáhen Karel Dvořák.

Krátce z historie farnosti

Naše farnost je jednou z nejstarších v Čechách a její počátky se datují do 12. století, kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík povolal do Litomyšle premonstráty, kteří zde zřídili farnost s kostelem sv. Klimenta. Premonstráti však nebyli jediným řádem, který se usídlil v Litomyšli. Hned v sousedství zřídil Karel IV. za podpory papeže a druhého litomyšlského biskupa Jana ze Středy klášter Augustiniánů. Jak spolu tyto dva řády a naše farnost souvisí? husitskými válkami premonstráti byli zároveň správci naší farnosti, ale jak už víme z historie husité zničili vše, co se nezdálo být trochu husitské. Tak došlo i ke zničení kostela sv. Klimenta a z velké části i kláštera Augustiniánů. Protože z těchto staveb se zachoval prakticky pouze klášterní kostel Augustiniánů, naše farnost se tehdy přestěhovala sem a zbudovala tu na troskách kláštera farnost novou. Kostel se nyní jmenuje Povýšení sv. Kříže a byl postupem doby přestavován či dostavován, nejvíce v duchu renesančním, později doplněn barokní výzdobou a v polovině 18. století byla postavena nová farní budova hned v sousedství kostela. 20. století umožnilo běsnění v podobě nacistické a komunistické ideologie, kdy byly kostel i fara značně zpustošeny a po roce 1989 během 15 let usilovné práce znovu obnoveny. V roce 1994 se náš farní kostel stal zároveň kapitulním, což připomnělo jeho význam v předhusitských dobách. Ani jedné z ideologií se nepodařilo zničit ducha farnosti natolik, aby se opět nezačala pozvedat z prachu. Ještě podrobnější informace z historie města najdete na www.litomysl.cz

A jak Dále

Dnes již nejde ani tak o ty obnovené budovy a kostely, o něž se staráme, ale o to, abychom je nabídli všem lidem dobré vůle k setkávání s Bohem a svými bližními. Všichni, kdo máte zájem, se dozvíte více o životě ve farnosti v odkazech vlevo. Jsou tu společenství lidiček od 0 do 100. Jednotlivá společenství jsou takové buňky lidí, které pojí podobné zájmy (zpěv ve sboru, ruční práce, ministranti, úklidové skupiny, skauti, divadlo, …) anebo stav (manželé, rodiny, senioři, děti, dospívající mládež, …) a mají jednoho nebo více animátorů. Animátoři jsou lidé, kteří nechtějí jen konzumovat společenský a duchovní život, ale především ho rozhýbat, jak vyplývá z jejich označení. Z toho je zřejmé, že animátorem se může stát každý, kdo je schopen a ochoten zapálit další lidičky pro dobrou věc. Zajímavou aktivitou je také náš farní časopis „Farník“, jehož jednotlivá čísla můžete navštívit i zde na našem webu, anebo divadelní skupina „Hřebíček na hlavičku“ Kdo se trochu víc ostýchá, může využít návštěvní knihu, kde lze přispět svou připomínkou, námětem či otázkou. Může také poslat e-mail animátorům jednotlivých společenství. Nebojte se také navštívit nejrůznější fotogalerie, abyste si udělali i vizuální představu o naší farnosti a jejích aktivitách. Není v našich silách odpovídat na všeobecné otázky o křesťanství a římskokatolické církvi. K tomu jsou zde celostátní webové stránky, např. www.katolik.cz nebo www.krestanstvi.cz nebo www.vira.cz a podobně.

All rights reserved (c) Top Design 2009 J.Pelikovský