OHLÁŠKY 4. 11. 2018 - 31. neděle v mezidobí

v  Litomyšlské farnosti dnes sbírka na festival Litomyšlské dny barokní tradice

Mše svaté dnes        v 7.30 (AB), 9.00 (JP) + farní kavárna, 17.45 (AB) v kapitulním kostele

        v 10.30 (JP)  mše sv. pro rodiny s dětmi ve Špitálském kostele

        v 7.45 v Morašicích (ZM), v 9.00 v Cerekvici (ZM), v 10.30 v Čisté (AB),                                                                                                                     v 11.00 v Němčicích (ZM), ve 14.30 ekumenická bohoslužba v Budislavi                    

Bohoslužby v týdnu:

5. 11. pondělí  

7.30 v kapli sv. Markéty (AB)          17.45 v kapli sv. Markéty (AB)          15.30 v Mikulči (ZM)                                                    

6. 11. úterý

             

17.45 v kapli sv. Markéty (AB)

     17.30 v Končinách (ZM)      

7. 11. středa

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)          

16.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

     17.30 v Morašicích (AB)                       

8. 11. čtvrtek

9.00 v kapli sv. Markéty (AB)                              

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

9. 11. pátek - svátek Posvěcení Lateránské baziliky

7.30 v kapli sv. Markéty (ZM) 

17.45 v kapitulním kostele (JP)            

 • poděkování za úrodu

     17.30 v Morašicích (AB)

10. 11. sobota - památka sv. Lva Velikého

7.30 v kapli sv. Markéty (JP)

15.30 v nemocnici (AB)

     17.30 v Makově (ZM)           

11. 11. neděle – 32. neděle v mezidobí - sbírka na pojištění kostelů a farních budov

7.30 v kapitul. kostele (ZM)  

9.00 v kapitul. kostele (JP)

     17.45 v kapitul. kostele (ZM)

                                                         10.30 ve Špitálském kostele (JP)

7.45 v Morašicích (AB)

9.00 v Cerekvici  (AB)

10.30 v Čisté (AB)           

 • Kdo jste neměl možnost vyplnit anketu naší farnosti, můžete tak učinit ještě dnes.
 • Do 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky máte na nástěnce.
 • Pokud v Morašicích a Makově nebude do 8. 11. mše sv., budou konána svatá příjímání za účelem získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci podle rozpisu, který je na vývěsce.
 • Slavnostní zahájení výstavy o životní tragédii Zdeňka Nejedlého, jednoho moderního intelektuála,  bude ve Špitálském kostele v pátek 9.11. v 17.00. Výstava se koná v domě U Rytířů.
 • Přijměte pozvání ČKA na koncert Jardy Svobody v sobotu 10.11. v  19.00 ve Špitálském kostele.
 • Příští víkend (10.-11.11.) se u nás uskuteční setkání mládeže, moc prosíme, kdo můžete upéct nějakou buchtu a podobné dobroty, přineste je na faru. Předem děkujeme. Pozor, změna: Začátek bude na faře!

Všechny farníky zveme od 20:00 do kapitulního kostela na Večer chval - modlitbu s adorací.

 • Příští sobotu 10.11. se také uskuteční 4. ročník setkání manželských párů v ekumenické spolupráci v Novém kostele. Informace na plakátcích.
 • Příští neděli 11.11. se ve 14:00 sejdou ministranti na faře na ministrantskou schůzku.
 • Pěší pouť za P. Františka Beneše se uskuteční v sobotu 17.11., bližší informace máte na plakátech.
 • Vypůjčování knih z farní knihovny bude spojeno s farní kavárnou. Tedy vždy první neděli v měsíci Vás srdečně zveme k návštěvě a posezení ve farní knihovně v prvním patře fary. U kaple sv. Markéty také bude v brzké době umístěn box na vracení knih.
 • Na pomoc s úklidem fary je již 6 skupinek, prosíme o zapojení další z Vás. Zapsat se můžete u vchodů do kostela a u kaple.
 • Hledáme spolupracovníky pro práci s dětmi. Jednalo by se o pomoc s pořádáním setkání, výletů a besídek pro skupiny dětí předškolního věku, mladšího školního věku a staršího škol. věku. Např. přivítáme pomoc pro letošní mikulášské setkání dětí předškolního roku, které plánujeme předběžně na sobotu 8. prosince v podvečer. Zájemci ať se přihlásí u kněží, na faře nebo u paní Marie Štěpánkové tel.: 724 760 906.
 • Rovněž hledáme spolupracovníky pro pomoc při pořádání akcí pro seniory a pro rodiny. Zejména přivítáme  pomoc při přípravě vánočních setkání pro seniory a pro rodiny.